Algemene cursusbepalingen


 

 Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

Studie informatie van de school waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(en) zijn vermeld, hierna te noemen studiegids, c.q. prospectus.

2. DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de cursus bedraagt maximaal 10 lesblokken van 3 uur.

3. KOSTEN VAN DE CURSUSSEN

3.1 De school bepaalt de hoogte van het cursusgeld en vermeldt deze op de website.
3.2 Het vastgestelde cursusgeld is exclusief de kosten voor het pakket met lesmaterialen
3.3 Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld kan deze worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten of kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de cursus.

4. DE OVEREENKOMST TUSSEN SCHOOL EN CURSIST

4.1 De overeenkomst tussen school en cursist wordt schriftelijk aangegaan door insturen van een ondertekend aanmeldingsformulier of door invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier op de website van HaarAcademie.
4.2 Bij de inschrijving is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd, echter pas nadat HaarAcademie heeft besloten de betreffende cursus doorgang te laten vinden.
4.3 De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan de school te melden.

5. BETALING VAN DE ONDERWIJSBIJDRAGE

5.1 Zodra door HaarAcademie is besloten een cursus doorgang te laten vinden, zal naar cursist een factuur worden gestuurd. Op deze factuur staat het cursusgeld vermeld en als men een basiscursus gaat volgen ook het materialenpakket.
5.2 Betaling van de onderwijsbijdrage en het materialenpakket geschiedt door middel van overschrijving per bank.
5.3 De schoolleiding mag cursisten, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten; in dat geval is zonder uitzondering de verschuldigde onderwijsbijdrage in zijn geheel direct opeisbaar.
5.4 In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de school ( zie art. 6d) blijft de verplichting tot betalen van de onderwijsbijdrage onverminderd bestaan; ook in dit geval is de verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar.
5.5 Bij tussentijdse beëindiging wordt geen cursusgeld of andere gelden gerestitueerd. De verplichting tot betaling van de onderwijsbijdrage blijft onverminderd bestaan.

6. DE VOORWAARDEN VOOR HET VOORTIJDIG ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Vóór aanvang van de cursus. Tot 42 dagen voor de eerste les kan de cursus waarvoor men ingeschreven staat aangetekend schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval worden annulering- en administratiekosten in rekening gebracht, zijnde 10% van de betreffende onderwijsbijdrage. Hiervoor zal cursist een factuur ontvangen.

Van 42 tot 14 dagen voor de eerste les bedragen de annulering- en administratiekosten 20% van de betreffende onderwijsbijdrage. Daarna is annulering nog slechts mogelijk overeenkomstig  paragraaf b. van dit artikel.

6.2 Tijdens de cursus: Mocht een cursist tijdens de cursus besluiten van het verder volgen van de opleiding af te zien, dan dient dit schriftelijk aan de directie van de school kenbaar te worden gemaakt middels een aangetekend schrijven of persoonlijk overhandiging met bewijs van ontvangst door de school.

De verplichting tot betalen van het volledige cursusgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

Bevestiging van de opzegging wordt door de school schriftelijk gedaan.

6.3 Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden. Teveel betaald cursusgeld wordt direct terugbetaald.

6.4 De school is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de school of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige cursusgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

6.5 Voor het volgen van 'losse' cursussen geldt dat na het versturen van de uitnodigingsbrief het niet meer mogelijk is om de cursus kosteloos te annuleren.  Bij annulering zijn wij genoodzaakt om het volledige cursusbedrag in rekening te brengen.

7. INVORDERING VAN HET CURSUSGELD

Bij toezending van een herinnering tot betaling wordt u € 15,00  in rekening gebracht.

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal zo nodig bij in gebreke blijven tot invordering kunnen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

8. DE OPLEIDING

De cursist wordt de garantie gegeven dat het studiepakket geheel is afgestemd op de CURSUS.

9. MATERIALEN

De school bepaalt welke materialen tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking gesteld worden. Materialen kunnen bij de school aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De school is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

10.2 Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

10.3 De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

11. LESTIJDEN EN PLAATS

11.1  De school is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de cursusdag of lestijd minimaal 28 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging de cursist niet uitkomt kan deze dit, binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door de school worden gerestitueerd.

11.2 De school is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen.

11.3 De vakanties worden door de school vastgesteld.

11.4 De basiscursus eindigt na 10 lessen. Extra lessen kunnen tegen vergoeding door cursist worden ingekocht.

11.5 Door omstandigheden (ziekte, zwangerschap, etc.) kan men de cursus tussentijds onderbreken en in een later stadium weer verder gaan en/of afmaken.

12. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de school berust bij de school. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de school.

13. HUISREGELS

14.1  De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de cursus behorende lessen.

14.2  De cursist verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken of te leren.

14.3  Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dienen de cursisten hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan de school.of docent

14. KLACHTEN

14.1 Alvorens een schriftelijke klacht in te dienen bij de HaarAcademie, zal Klager zich per mail of telefoon wenden tot de directie van de HaarAcademie, om de klacht kenbaar te maken en te bespreken. Op dat moment zal de HaarAcademie met een eerste reactie komen en kan klager beoordelen of een schriftelijke klacht nog relevant is. 

14.2   Eenvoudige klachten en opmerkingen kunnen ten allen tijde via het, na de cursus uitgereikte evaluatieformulier, kenbaar worden gemaakt. Deze vallen echter buiten de officiële klachtenprocedure en worden als normaal opbouwend gelezen en in redelijke termijn afgehandeld.

14.3 Officiële klachten worden door cursisten schriftelijk en ondertekend  kenbaar gemaakt.  Dit geschiedt middels aangetekend schrijven gericht aan de directeur van de HaarAcademie

14.4 Na ontvangst van de klacht, ontvangt klager een schriftelijke ontvangstbevestiging.

14.5  Uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht, ontvangt klager een eerste schriftelijke inhoudelijke reactie.

14.6  De klacht wordt binnen 4 weken na ontvangst, afgehandeld. Indien deze termijn niet wordt gehaald zal klager hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

14.7 Alle klachten worden naar “beste eer en geweten” afgehandeld.  De HaarAcademie zal zich steeds tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te slechten.

15.8 Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. 

15.9 Indien partijen niet tot overeenstemming komen,  kan klager de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Kantonrechter te Almelo

15.10 Het oordeel van de Kantonrechter zal voor beide partijen bindend zijn.

15.11 Klachten blijven drie jaar geregistreerd staan.

15.12 Een schriftelijke klacht moet zijn voorzien van de volgende gegevens:

·         Personalia

·         Bereikbaarheid klager tijdens kantooruren

·         Aard en omschrijving van de klacht

·         Verwachting van klager ten aanzien van de oplossing

15.13  Anonieme  klachten worden niet in behandeling genomen.

 

Adressering klachten:

·         Opleidingsinstituut de HaarAcademie

·         t.a.v. De Directie

·         Rembrandt van Rijnstraat 40

·         7462 BR  Rijssen